เนื่องจากเราทราบดีอยู่แล้วว่า กล้องวงจรปิด คืออะไร? และแบ่งเป็นกี่ประเภทหลัก ๆ 

ในบทความนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการบำรุงรักษากล้องวงจปิดหรือ CCTV กัน

 

 

เนื่องจากเราทราบดีอยู่แล้วว่า กล้องวงจรปิด คืออะไร? และแบ่งเป็นกี่ประเภทหลัก ๆ

ในบทความนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการบำรุงรักษากล้องวงจปิดหรือ CCTV กัน

ขันตอนการบํารุงรักษาระบบกล้องวงจรปิดอนาล็อก

การบํารุงรักษากล้องวงจรปิดประเภท อนาล็อก (Preventive Maintenance Analog
CCTV Camera) มีดังต่อไปนี
.
1.1 ทําความสะอาดโครงสร้างของกล้อง ด้วยนํายาทีเหมาะสมและปลอดภัยแก่โครงสร้างกล้องวงจรปิด

1.2 ทําความสะอาดเลนส์ของกล้องโดยใช้ผ้านุ่มชนิดมีขนทําความสะอาดภายนอกกระจกเลนส์ของกล้องวงจรปิด

1.3 ทําความสะอาดขายึดกล้อง และ ชุดหุ้มกล้อง (Bracket & Housing) ให้สะอาดทังภายในและภายนอกของชุดหุ้มกล้อง (CCTV Housing)

1.4 ทําการตรวจสอบน๊อตทังหมดของทียึดชุดหุ้มกล้องว่ายังอยู่ในสภาพทีใช้งานได้หรือไม่

1.5 ทําความสะอาด และ ตรวจวัด อุปกรณ์แหล่งจ่ายไฟฟ้า (Power Adapter) ทีทําหน้าทีจ่ายไฟไปที
กล้องด้วยความระมัดระวังว่ายังใช้งานและจ่ายไฟออกมาได้เป็นไปตามปกติหรือไม่

1.6 ทําความสะอาดและตรวจสอบเครืองบันทึกกล้องวงจรปิดประเภทอนาล็อก(DVR : Digital Video
Recorder) ว่ายังใช้งานได้ตามปกติหรือไม่ เช่น การบันทึก (Recorder), การเล่นย้อนหลัง (Playback),
การตังค่าวันทีและ เวลา (Date & Time)และ คุณสมบัติอืนๆ ทีจําเป็นตามทีหน่วยงานรัฐหรือเจ้าหน้าทีนันๆ ร้องขอ

1.7 ทําการตรวจสอบสายสัญญาณทีเดินไประหว่างกล้องวงจรปิดประเภท
อนาล็อก กับ เครืองบันทึกกล้องวงจรปิดประเภทอนาล็อกว่าสายสัญญาณ เช่น RG6, RG11, RG59 หรือ สายแลน (ต่อผาน่
อุปกรณ์บาลัน) ผ่านเครืองตรวจสอบสายประเภทโคแอ๊กซ์(COAXIALCABLE TESTER)

1.8 รายการตังแต่ข้อที  1.1 -1.7จะต้องถ่ายภาพและจดบันทึกลงไปในตารางทีกําหนด

ภาพแสดงอุปกรณ์ที่ใช้ในการบำรุงรักษากล้องวงจรปิดประเภท อนาล็อก (Preventive Maintenance Analog
CCTV Camera กัน

ติดตามหัวข้อการบำรุงรักษากล้องวงจรปิดแบบ IP Camera ได้ใน บทความต่อไป

Leave a comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

Loading...