ตลับหมึกชนิดใช้ผงหมึก (toner cartridge) หมายถึง ตลับซึ่งบรรจุผงหมึก ซึ่งมีแม่แบบรับภาพ(drum) และ/หรือ กลไกการปฏิบัติส่วนอื่นๆ(developing unit)  ทั้งแบบที่สามารถแยกออกจากกันได้ หรือ ไม่สามารถ แยกออกจากกันได้ ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์เลเซอร์ (laser printer) เครื่องพิมพ์สำหรับใช้งานร่วมกับคอมพิวเตอร์   (computer printer) เครื่องถ่ายเอกสาร (copying machine) เครื่องโทรสาร  (telefax machine)       และเครื่องถ่ายเอกสารเอนกประสงค์ (multifunction copiers)

ตลับหมึกผลิตซ้ำชนิดเติมผงหมึก (remanufactured toner cartridge)

หมายถึง ตลับหมึกใช้แล้วที่นำมาใช้ซ้ำโดยเติมผงหมึกใหม่และเปลี่ยนชิ้นส่วนกลไกการปฏิบัติส่วนที่ไม่สามารถใช้งานได้ โดยเฉพาะแม่แบบรับภาพและใบมีดทำความสะอาด (wiper blade)

รายละเอียดของตลับหมึก

ส่วนประกอบของตลับหมึกชนิดใช้ผงหมึก

ส่วนประกอบของตลับหมึกชนิดใช้ผงหมึกสามารถแบ่งออกเป็น     2 ส่วนใหญ่ ๆ ได้แก่

  1. ห้องบรรจุผงหมึกใช้งาน (supply chamber section)

ห้องบรรจุผงหมึก จะทำหน้าที่ในการเก็บผงหมึกทั้งหมดที่สามารถใช้งานได้ในส่วนนี้ และส่งผงหมึกในห้องบรรจุผงหมึกนี้ไปพิมพ์ใช้งาน

มีส่วนประกอบที่สำคัญ คือ

1) ใบมีดป้องกันผงหมึกที่ใช้พิมพ์งานย้อนกลับ (scavenger blade) ทำหน้าที่เหมือนกับ ใบมีดป้องกันผงหมึกที่หมดสภาพย้อนกลับ (recovery blade) ทำหน้าที่ป้องกันไม่ให้หมึกรั่วไหลย้อนกลับจากห้องบรรจุ

ผงหมึกที่ไม่ใช้งานแล้ว (waste chamber section) คือ ยอมให้ผงหมึกที่เหลือจากการพิมพ์ที่เกาะติดอยู่กับลูกกลิ้งแม่เหล็กไฟฟ้า (magnetic roller) ผ่านตัวมันเข้าไปในห้องบรรจุผงหมึกได้ แต่ไม่ยอมให้หลุดรอดย้อนกลับออกไปได้อีก

2) ใบมีดควบคุมปริมาณผงหมึก (doctor blade) ทำหน้าที่ควบคุมปริมาณผงหมึกที่เกาะติดกับลูกกลิ้งแม่เหล็กไฟฟ้า ให้มีจำนวนและปริมาณที่คงที่สม่ำเสมอตลอดช่วงของลูกกลิ้งแม่เหล็กไฟฟ้า

3) ลูกกลิ้งแม่เหล็กไฟฟ้า (magnetic roller) ทำหน้าที่ควบคุมและป้อนผงหมึกให้เกาะติดกับตัวแม่เหล็ก โดยโครงสร้างภายนอกประกอบด้วยแกนแม่เหล็กหุ้มด้วยปลอกอะลูมิเนียมที่เคลือบด้วยกราไฟต์ที่ขรุขระ เพื่อให้เหมาะกับการรับผงหมึก มีผลทำให้ผงหมึกนั้นมาเกาะติดกับตัวลูกกลิ้งแม่เหล็กไฟฟ้าได้

  1. ห้องบรรจุผงหมึกที่ไม่ใช้งานแล้ว (waste chamber section)

ทำหน้าที่ในการเก็บผงหมึกที่เหลือจากการใช้งานแล้วเก็บเข้าไว้   ในห้องเก็บผงหมึก เพื่อป้องกันมิให้ผงหมึกที่ผ่านการใช้งานแล้วหลุดรอดออกไปได้ และยังทำหน้าที่ในการสร้างภาพหรือสร้างสัญญาณภาพด้วย     โดยมีส่วนประกอบดังนี้

1) ใบมีดป้องกันผงหมึกที่หมดสภาพย้อนกลับ (recovery blade) ทำหน้าที่ยอมให้ผงหมึกที่เหลือจากการใช้งานผ่านตัวมันไปได้ แต่ไม่ยอมให้ ผงหมึกย้อนกลับออกไปได้อีกเป็นการป้องกันมิให้ผงหมึกหลุดออกไปเลอะกระดาษ

2) ใบมีดทำความสะอาด (wiper blade) ทำหน้าที่ในการกวาด   ผงหมึกที่เหลือจากการใช้งาน(ที่ติดอยู่บริเวณลูกกลิ้งไวแสง : OPC drum)      ลงสู่ห้องบรรจุผงหมึกที่ไม่ใช้งานแล้วและป้องกันมิให้ผงหมึกที่อยู่ในห้องบรรจุ   ผงหมึกที่ไม่ใช้งานแล้วเล็ดรอดออกมาได้ ก่อนเข้าสู่กระบวนการสร้างภาพต่อไป ประกอบด้วยแผ่นเหล็กติดกับพลาสติกยางใสมีความยืดหยุ่นน้อย และมีความตรงมาก

3) ลูกกลิ้งประจุไฟฟ้า (Primary Charge Roller : PCR)        ทำหน้าที่จ่ายไฟฟ้าและถ่ายทอดประจุลบบนผิวของลูกกลิ้งไวแสง ซึ่งลูกกลิ้ง  ไวแสง จะทำหน้าที่ในการสร้างภาพ โดยเครื่องพิมพ์จะฉายแสงเลเซอร์ (laser beam) มาตกกระทบกับตัวลูกกลิ้งไวแสง ซึ่งตัวลูกกลิ้งไวแสงเองนั้นจะมีศักย์ไฟฟ้าจำนวนหนึ่ง เมื่อมีการถ่ายเทของผงหมึกจากลูกกลิ้งแม่เหล็กไฟฟ้า มายังลูกกลิ้งไวแสง ทำให้เกิดเป็นภาพหรือตัวอักษรตามที่ต้องการ

หลักการทำงานของตลับหมึก

การทำงานของตลับหมึกชนิดใช้ผงหมึกโดยทั่ว ๆ ไป มีดังต่อไปนี้

  1. การทำความสะอาด (cleaning)

เป็นขั้นตอนที่ใบมีดทำความสะอาด ไปทำความสะอาดผงหมึกที่อยู่ในห้องบรรจุผงหมึกที่ไม่ใช้งานแล้ว ไม่ให้เกาะติดไปกับลูกกลิ้งไวแสง ดังนั้นผิวหน้าของลูกกลิ้งไวแสงที่ผ่านใบมีดทำความสะอาดจะต้องสะอาดก่อนหมุนไปหาลูกกลิ้งประจุไฟฟ้า

  1. การเกิดประจุไฟฟ้า (conditioning : pre charge)

เป็นขั้นตอนที่ลูกกลิ้งประจุไฟฟ้า จะชาร์จไฟลบตลอดหน้าสัมผัส ของลูกกลิ้งไวแสง

  1. การจินตภาพ (imaging)

หรือขั้นตอนการสร้างภาพทางไฟฟ้า เป็นขั้นตอนที่ฉายแสงเลเซอร์ลงมายังลูกกลิ้งไวแสง ให้เกิดเป็นภาพ หรือตัวอักษร ซึ่งแสงเลเซอร์นั้น        จะสแกนตลอดแนวระยะการหมุนของลูกกลิ้งไวแสง เป็นผลให้ไฟลบที่ลูกกลิ้งประจุไฟฟ้าชาร์จเอาไว้ลงพื้น โดยผ่านฟิลม์ photo ที่ฉาบเอาไว้ของลูกกลิ้ง     ไวแสง ทำให้เกิดเป็นภาพ หรือตัวอักษรได้ตามที่แสงเลเซอร์ฉายแสงมาถูก ลูกกลิ้งไวแสง

  1. การสร้างภาพ (developing)

เป็นขั้นตอนที่ผงหมึกซึ่งเกาะติดกับลูกกลิ้งแม่เหล็กไฟฟ้า ซึ่งมีศักย์ไฟฟ้าเป็นบวกจะกระโดดไปติดกับลูกกลิ้งไวแสง ซึ่งมีศักย์ไฟฟ้าเป็นลบก่อให้เกิดภาพหรือตัวอักษรขึ้นบนผิวหน้าของลูกกลิ้งไวแสง

  1. การพิมพ์ภาพ (printing)

เป็นขั้นตอนที่ผงหมึกเกาะติดกับลูกกลิ้งไวแสงถูกรีดให้ติดกับกระดาษ และขณะที่รีดติดกับกระดาษนั้นลูกกลิ้งไวแสงก็จะโดนปลดปล่อยพลังงานไฟฟ้าสถิตย์ให้หมดไป เมื่อไฟฟ้าสถิตย์หมดไป ผงหมึกก็จะหลุดออกจากลูกกลิ้งไวแสงไปติดกับกระดาษได้โดยง่าย

  1. การให้ความร้อน (heating)

เป็นขั้นตอนที่กระดาษซึ่งถูกหมึกพิมพ์มาเรียบร้อยแล้วถูกนำมารีดด้วยลูกกลิ้งที่มีความร้อนสูง(fusing unit) เป็นผลให้ผงหมึกถูกรีดอัดติด  เรียบแน่นกับกระดาษเป็นเนื้อเดียวกัน

 

 

 

Leave a comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

Loading...