ขั้นตอนการทําบํารุงรักษาระบบกล้องวงจรปิดเน็ตเวิร์ก
การบํารุงรักษากล้องวงจรปิดประเภทเน็ตเวิร์ก
(PreventiveMaintenanceNetworkaera)

มีรายละเอีดดังต่อไปนี้

1. ทําความสะอาดโครงสร้างของกล้องด้วยนํายาทีเหมาะสมและปลอดภัยแก่โครงสร้างกล้องวงจรปิด

2. ทําความสะอาดเลนส์ของกล้องโดยใช้้ผ้านุ่มชนิดมีขนทําความสะอาดภายนอกกระจกเลนส์ของกล้องวงจรปิด

3. ทําความสะอาดขายึดกล้องและชุดห้มกล้อง(Backet Houhing) ให้สะอาดทังภายในและภายนอกของชุดหุ้มกล้อง (CCTV Huohing)

4.ทําการรวจสอบน๊อตทังหมดของที่ชุดหุ้มกล้องว่ายังอยู่ในสภาทีใช้งานได้หรือไม่

5. ทำวามสะอาด และ ตรวจวัด อุปกรณ์แหล่งจ่ายไฟฟ้า (Power Adapter) หรือช่องต่อสายไฟผ่านสายแลน (PoE : Poer Over Ethernet)

ที่ทำหน้าที่จ่ายไฟไปที่กล้องด้วยความระมัดระวังว่ายังใช้งานและจ่ายไฟออกมาได้เป็นไปตามปกติหรือไม่

6.ทําความสะอาดและตรวจสอบเครื่องบันทึกกล้องวงจรปิดประเภทเน็ตเวิร์ก (NVR: Network Video Recorder) ว่ายังใช้งานได้ตามปกติหรือไม่

เช่น การบันทึก (Recorder), การเล่นย้อนหลัง (Playback) การตั้งค่าวันที่ และ เวลา (Date & Time) และคุณสมบัติอื่น ๆ ที่จำเป็นตามที่หน่วยงาน

หรือเจ้าหน้าที่นั้น  ๆ ร้องขอ

7. ทำความสะอาดและตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟ(Poer Adapter) สำหับเครื่องบันทึกกล้องวงจรปิดประเภทเน็ตเวิร์ก ว่ายังสามารถจ่ายไฟให้กับ

เครื่องบันทึกกล้องวงจรปิดได้เต็มประสิทธิภาพหรือไม่

8. ทำการตรวจสอบสายสัญญาณที่เดินไประหว่างกล้องวงจรปิดเน็ตเวิร์ก กับ เครื่องบันทึกกล้องวงจรปิดประเภทเน็๖เวิร์กว่าสายสัญญาณ

เช่น LAN ชนิด Cat5E , Cat6E, CAT6A ผ่านเครื่องตรวจสอบสายแลน(NETWORK CABLE TESTER)

9. รายการตั้งแต่ข้อที่ 1-8 จะต้องถ่ายภาพและจดบันทึกลงไปในตารางที่กำหนด

 

Leave a comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

Loading...