www.xpressale.com

www.xpressale.com

เอ็กซ์เพรสเซลส์ จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2554 โดยทีมผู้เชี่ยวชาญทางเทคนิคระดับมืออาชีพที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า และยังเป็นผู้ให้คำปรึกษา และให้ความรู้ทางเทคนิคทางด้านคอมพิวเตอร์และระบบไอทีอื่น ๆ โปรดไว้วางใจให้เราได้รู้จักกับคุณ. Express Sale Established on February 21, 2011 by a team of professional technical experts who can meet the needs of customers. And also as a consultant. And provide technical know-how in computer and other IT systems, please trust us to know you.

บริการของเรา (Services)

  • ที่ปรึกษาและออกแบบระบบ (IT Consultant),ระบบโทรทัศน์วงจรปิดและระบบรักษาความปลอดภัย(CCTV & Security), ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม(Fire Alarm System)
Loading...